หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2560 2561 2562 2563 2564 2565
> >>

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. ค่าคะแนนความเครียดของบุคลากรสายงานวิศวกรรมโยธาในโครงการก่อสร้างถนนของประเทศไทย
2. ผลกระทบของสภาพเปียกสลับแห้งต่อค่ากำลังรับแรงอัดของดินที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์และจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย
3. การปรับปรุงสมบัติการรับแรงอัดและความคงทนของชั้นพื้นทางด้วยจีโอโพลีเมอร์ที่ใช้เถ้าชานอ้อยและเถ้าแกลบ
4. การปรับปรุงดินลมหอบด้วยวัสดุจีโอพอลิเมอร์โดยใช้เถ้าปาล์มน้ำมันและตะกรันเตาถลุงเหล็ก
5. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการเกิดฝนตกหนักใน อ.ปง และ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
6. อินเวอร์เตอร์สำหรับระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด
7. สมรรถนะการทำความเย็นของกล่องทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
8. การพยากรณ์ปริมาณการจัดจำหน่ายอวนสีขี้ม้า กรณีศึกษา บริษัทผลิตอวนและเชือกโพลี

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. INVESTIGATION OF OPTIMAL PARAMETERS FOR L IMESTONE MILLING PROCESS IN MORTAR PRODUCTION
2. การใช้การสำรวจด้วยภาพถ่ายภาคพื้นดินร่วมกับเทคนิคโครงสร้างจากการเคลื่อนที่ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมวัดไทยสมัยอยุธยา กรณีศึกษาวัดปราสาท
3. เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากกากหม้อกรองและกากอ้อยสำหรับเตาถ่านในครัวเรือน
4. คุณลักษณะของเถ้าขยะเทศบาลที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลและการขยายตัวของมอร์ต้าร์ที่ผ่านการแช่ในโซเดียมซัลเฟต
5. พฤติกรรมการอัดตัวของดินเหนียวบวมตัวต่ำปรับปรุงด้วยซีเมนต์ปั้นใหม่
6. การศึกษาภาคสนามลักษณะรูปแบบของการรุกของน้ำเค็มเข้ามาสู่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
7. อัตรากำไรที่ต้องการของผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน และความสำคัญของเงื่อนไขการว่าจ้าง
8. การศึกษาพฤติกรรมของไดอะแฟรมวอลล์ในพื้นที่กรุงเทพด้วยไฟไนท์อิลิเมนท์

ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การประเมินความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการดำเนินการด้านความปลอดภัยบนทางหลวง
2. SIMPLIFIED DESIGN METHODS FOR PREQUALIFIED SEISMIC MOMENT CONNECTIONS USED IN A STEEL FRAMED STRUCTURE
3. AGGREGATE BLENDING DESIGN FOR HOT-MIX ASPHALT WITH RISK ANALYSIS
4. การใช้เศษกระจกรถยนต์เป็นมวลรวมละเอียดในซีเมนต์มอร์ตาร์
5. การพัฒนาเตาชีวมวลสำหรับการย้อมผ้าแบบวิถีถิ่นเดิมด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการ DMAIC
6. การวิเคราะห์การผลิตด้ามไอศกรีมจากกล้วยดิบผง
7. การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับออร์โธฟอสเฟตและแอมโมเนียมในสารละลายและน้ำเสียด้วยกากชาและถ่านกากชา
8. ASSESSMENT OF HEALTHCARE SOLID WASTE MANAGEMENT IN LONG XUYEN CITY, AN GIANG PROVINCE, VIETNAM

ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การศึกษาปัญหาโครงการงานปรับปรุงและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์
2. ประสิทธิภาพภาวะใช้งานของระบบพื้นคอมโพสิตจากแผ่นเหล็กบางและคอนกรีตจากเศษคอนกรีตเก่า
3. หลักการออกแบบการฉายแผนที่ความคลาดเคลื่อนต่ำสำหรับโครงการ
4. การศึกษาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศมิติที่สามในโครงการก่อสร้างอาคารที่พักแพทย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย
5. การใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดในงานคอนกรีตบดอัด
6. การศึกษาแบบจำลองระบบกล้องหลายหัวบนอากาศยานไร้คนขับเพื่อการผลิตแผนที่สามมิติ
7. การประยุกต์แบบจำลองพฤติกรรมตามเป้าประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันจำแนกตามวัตถุประสงค์การเดินทางในพื้นที่เมือง เขตเศรษฐกิจฯ
8. การบำบัดก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ในห้องเรียนตึกกายวิภาคศาสตร์ด้วยกระบวนการโอโซนเนชันโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมแบบส่วนประสมกลาง (CCD)


<< <
2560 2561 2562 2563 2564 2565
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT