หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2556 2557 2558 2559 2560 2561
> >>

ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การศึกษาการจัดเรียงเข็มพืดแบบ T-Shapeในชั้นทรายด้วยแบบจำลองทางกายภาพ
2. CREEP DEFORMATIONS OF SALT MINE PILLARS UNDER COMPRESSED-AIR ENERGY STORAGE OPERATION
3. การออกแบบและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคาร
4. EFFECT OF HOLE DRILLING PROCESSES ON SERVICE LIFE 2nd edit
5. การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องพิมพ์ 2 สีในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
6. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากกากแป้งมันสำปะหลัง

ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับผลกระทบของระดับน้ำท่วมต่อลักษณะทางกายภาพต้นกล้าป่าชายเลน
2. การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
3. การควบคุมปริมาตรของครีมอาบน้ำในกระบวนการบรรจุ
4. ผลกระทบของธาตุเจืออินเดียมต่อชั้นความหนาของสารประกอบเชิงโลหะของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว
5. การลดสัดส่วนรอยแตกบริเวณขอบยางในการผลิตยางล้อรถจักรยานยนต์
6. ESTIMATION OF SALT-SOLUTIONED CAVERN GEOMETRY FROM SUBSIDENCE TROUGH CONFIGURATIONS UNDER SUPER-CRITICAL CONDITION

ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2. พฤติกรรมการเคลื่อนตัวของกำแพงเข็มพืดจากอิทธิพลของอาคารข้างเคียง
3. โครงสร้างจุลภาคและการแตกร้าวในโลหะเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สคลุมของรอยต่อตัวทีระหว่างเหล็กกล้า SS400/SUS304
4. SHEARING RESISTANCE OF FRACTURES IN SATURATED PHRA WIHAN SANDSTONE
5. AUTOMATED SYSTEM FOR FIRE PUMP PERFORMANCE TESTING
6. การประเมินสมรรถนะของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวล

ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. คุณลักษณะกำลังต้านทานแรงเฉือนของทรายที่เพิ่มแรงยึดเกาะด้วยยางพารา
2. การศึกษาข้อมูลผู้รับเหมาที่ทิ้งงานก่อสร้างภาครัฐ กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. การตรวจวัดระดับผิวน้ำด้วยวิธีการประมวลและวิเคราะห์ผลด้วยภาพ
4. EFFECT OF MACHINE DESIGN ON PERFORMANCE OF ORIGINAL EUCALYPTUS BARK CRUSHING MACHINE
5. การฉีดขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกด้วยวิธีการผสาน CAD/CAE
6. THAI LOCAL NAM PHI IRON ORE AND FURNACE SMELTING COMBINED WITH SUSTAINED ANCIENT METHOD
7. การควบคุมพัสดุคงคลังประเภทหมึกพิมพ์: กรณีศึกษาบริษัทผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
8. MECHANICAL INTEGRITY OF CEMENT SEALS IN EXPLORATORY BOREHOLES AND ITS STABILITY DUE TO MINE SUBSIDENCE


<< <
2556 2557 2558 2559 2560 2561
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT