หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2544 2545 2546 2547 2548 2549
> >>

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2544

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. วิธีประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ถนนในระหว่างการก่อสร้าง
2. การศึกษาวัสดุประสานชนิดใหม่ที่ได้จากส่วนผสมของกากแคลเซียมคาร์ไบด์กับเถ้าแกลบ
3. A New Concept in the Design of Stone Size for Riprap Bank Protection
4. Flow Field Computation at River Mouth using Taylor-Galerkin Finite Element Mothod
5. Reliability-based Performance of RC Building Subjected to Earthpuuakes
6. ผลการศึกษาเชิงปฏิบัติของระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์
7. Effects of Vertex-Generator Spacing on the Porformance of Diffusers in Three Flow Regimes
8. การเชื่อมต่อองค์ประกอบซอฟต์แวร์แบบพลวัต

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. ผลของการเติมโลหะชนิดต่าง ๆ บนตัวเร่งปฏิกิริยา Cu Zno ที่มีต่อการผลิตไฮโดรเจนจากปฏิกิริยา Methanol Steam Reforming
2. Quantitative Relation of Crystallinity and Crystallitess Size to Mechanical Properties of Semi-crystalline Polymers Application to HDPE
3. การพัฒนาเครื่องมือวัดความถึีการสั่นสะเทือนแบบคานยื่นด้วย Starin-Gage
4. An inexpensive solution to limit state problems with applications in the Pipeline industry
5. Undertow Velocity Induced by Irregular Waves
6. Filtering of the Bottom Shear Stress under Wave-Curred Combined Flow by using the Artificial Neural Networks

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การควบคุมการสั่นไหวของสะพานแขวนช่วงยาวภายใต้แรงลมด้วยมวลหน่วงที่เหมาะสม
2. Cracking Localization Analysis using a Specially Treated Smeared Crack Finite Element Model with Energy Consideration
3. การเปรียบเทียบการวัดค่าสูญเสียสัญญาณของเส้นใยแก้ว
4. มาตรวัดการกระเจิงเชิงขั้วยาน C สำหรับการแยกประเภทพืชไร่
5. Interactive Engineering Assembly within a Virtual Environment
6. การออกแบบตัวควบคุมคงทนที่รวมเงื่อนไขเชิงเวลาสำหรับแขนกลแบบอ่อนตัวข้อต่อเดียว
7. การจำกัดสัญญาณรบกวนโดยใช้ตัวกรองสัญญาณเอ็นโทรปี
8. การผลิตอาหารสัตว์จากกากมันสัมปะหลังโดยใช้ถังหมักแบบหมุน

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2544

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. ผลของเถ้าหนักจากถ่านหินลิกไนต์ที่มีต่อคุณสมบัติของซีเมนต์เพสต์
2. ผลของวิธีการบ่มต่อกำลังอัดของคอนกรีตคุณภาพสูงหลังถูกไฟเผาที่ระดับความรุนแรงปานกลาง
3. กรณีศึกษาการป้องกัน gas turbine trip จากการล้มเหลวในการปิดของ damper และ HRSG trip เนื่องจากขดลวดโซลินอยด์ของชุด hydraulic damper ไหม้
4. Design and Development of Integral Broadband Matching of Stacked Patches Microstrip Antenna with Coplanar Feed Structure
5. Characteristics of Wall Pressure in Axisymmetric Swirling Pipe
6. ผลกระทบพฤติกรรมการลดเสียงของอุปกรณ์ลดเสียงความถึ่สูงแบบเฮล์มโฮลท์
7. Contribution of Rainfall-Runoff Data Measurement to Direct Runoff Hydrograph Computation
8. การศึกษาผลของอัตราเร็วอากาศต่อการหมักถั่วเหลืองในถังแพคเบด
9. การศึกษาเบื้องต้นของการผนึกกากกัมมันตรังสีระดับรังสีต่ำด้วยโพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ


<< <
2544 2545 2546 2547 2548 2549
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT