หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2557 2558 2559 2560 2561 2562
> >>

ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การวิบัติของคานหูช้างรีแอ็คทีฟเพาเดอร์คอนกรีตไม่เสริมเหล็กปลอก
2. IDENTIFICATION OF SIGNIFICANT FACTORS IMPACTING PRECAST UTILIZATION IN CAMBODIA CONSTRUCTION INDUSTRY
3. การจัดลำดับปัจจัยที่มีความสำคัญด้านการบริการหลังการขายของการซ่อมแซมห้องชุด
4. พฤติกรรมการแอ่นตัวของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์
5. อัลกอริทึมการแตกกิ่งและกำหนดขอบเขตสำหรับปัญหาการเดินทางของพนักงานขายภายใต้ความน่าจะเป็นที่กลับไปยังจุดเริ่มเดินทาง
6. การวิเคราะห์ที่ตั้งของบ่อบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
7. MECHANICAL PROPERTIES OF PHRA WIHAN SANDSTONE UNDER SUBZERO TEMPERATURE
8. PERMEABILITY OF PHU PHAN AND SAO KHUA SANDSTONES UNDER HIGH CONFINING PRESSURES (10-50 MPa)
9. HEALING EFFECTIVENESS OF FRACTURES IN ROCK SALT AND POTASH

ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การวิเคราะห์ระนาบอินฟลูเอนซ์ของแผ่นบางด้วยวิธีบาวดารีเอลิเมนต์
2. พฤติกรรมการดูดซับตะกั่วด้วยเถ้าชีวมวล
3. Numerical Investigation of Axial Strength Development In Metal Sheet Confined Concrete
4. การศึกษาการใช้เสาดินซีเมนต์เพื่อเสริมเสถียรภาพกำแพงเข็มพืดในชั้นทรายด้วยแบบจำลอง
5. ปัญหาการใช้สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างภาครัฐ
6. พฤติกรรมการกระจายน้ำอุ่นในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีอิทธิพลของน้ำขึ้น-น้ำลง
7. การพัฒนาอิฐบล็อกประสานผสมเถ้าชีวมวลเพื่อใช้เป็นวัสดุฉนวนกันความร้อน
8. พฤติกรรมการยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตและแผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอน
9. การเลือกใช้ลวดหุ้มฟลักซ์ในการเชื่อมรอยต่อชนเหล็กกล้าต่างชนิด AISI304 AISI1015
10. การเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยการเพิ่มความเร็วรอบในการผลิตของเครื่องจักร

ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. พฤติกรรมของตะกอนแขวนลอยบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนสะสมกับระยะเวลาดินพังทลายบนแบบจำลองลาดเอียงทางกายภาพ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของผนังอิฐมอญภายใต้แรงอัดแกนเดียวที่ทำมุมกับแนวการก่ออิฐ
4. การคำนวณศักย์ไฟฟ้าที่รางระหว่างสถานีจ่ายกำลังไฟฟ้าขับเคลื่อนสำหรับระบบรถไฟฟ้ากระแสตรง
5. แบบจำลอง CFD-DEM สำหรับพลศาสตร์ของก๊าซ-ของแข็งในระบบฟลูอิไดซ์เบดแบบต่อเนื่อง
6. การประเมินศักยภาพเชิงพลังงานและเอกเซอร์จีของเครื่องอบแห้งพลังงานรังสีอาทิตย์ชนิดอุโมงค์ลม
7. การสร้างข้อต่อแรงเสียดทานต้นแบบ เพื่อพัฒนาชุดจำลองความชรา
8. APPLICATION OF A QECN-QFD TO DESIGN AN ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY ONE-HANDED LIPSTICK PACKAGING
9. LABORATORY ASSESSMENT OF LONG-TERM DURABILITY OF SOME DECORATING AND CONSTRUCTION ROCKS
10. ระดับความเข้มข้นและองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่เมืองนครราชสีมา

ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. อิทธิพลของเส้นใยธรรมชาติจากวัสดุเหลือทิ้งต่อคุณสมบัติของแผ่นฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์
2. การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครของผู้สูงอายุ
3. การเสริมกำลังต้านทานแรงเฉือนสำหรับคานคอนกรีตอัดแรงที่มีช่องเปิดขนาดใหญ่ด้วย CFRP
4. การดำเนินงานในโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรด้วยรูปแบบการทำงานที่มีลักษณะซ้ำกัน ตอนที่ 1
5. การวิบัติของอาคารชลประทานในสภาวะสิ่งแวดล้อมรุนแรง
6. PRELIMINARY ASSESSMENT OF SEAWATER INTRUSION ON PHUKET ISLAND USING
7. การเปรียบเทียบการจำลองกระบวนการก่อสร้างด้วยโปรแกรมอารีน่าและโปรแกรมคอสมอส
8. อัตราเบี้ยเลี้ยงและอรรถประโยชน์ของผลตอบแทนสำหรับการไปปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ของวิศวกรไทย
9. อิทธิพลของอัตราส่วนตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีผลต่อสมบัติทางกลและค่าการนำความร้อนของแผ่นปูพื้นทางเดินจากเศษโฟมเหลือทิ้ง
10. การออกแบบที่เหมาะสมของฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีค้นหาแบบหิ่งห้อย
11. การวิเคราะห์ปัจจัยในการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลของหม้อกำเนิดไอน้ำฟลูอิไดซ์เบดแบบฟองแก๊ส
12. การกำหนดนโยบายพัสดุคงคลังของพัสดุกึ่งสำเร็จรูปในกระบวนการผลิตสีน้ำมัน


<< <
2557 2558 2559 2560 2561 2562
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT