หน้าหลัก
กองบรรณาธิการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
ขั้นตอนการส่งบทความ
สถานะบทความ
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 0857-7951
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2550 2551 2552 2553 2554 2555
> >>

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. A Modifed Structured Cam Clay Model
2. คุณสมบัติของปูนฉาบมวลเบาที่ผสมเถ้าชีวมวล ภูษิต, บุรฉัตร
3. การใช้ระบบวิเคราะห์สเปคตรัมของรังสีอินฟราเรดแบบใกล้ เพื่อตรวจสอบการเสื่อมสภาพคอนกรีต
4. Soil Displacements due to Tun
5. การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเสื่อมสภาพของผิวทางลาดยางในถนนที่มีปริมาณจราจรต่ำ
6. การออกแบบขดลวดแม่เหล็กหกขั้วแก้ไข
7. การประยุกต์เครือข่ายผลการดำเนินงานเพื่อการตั้งเป้า
8. Cutting Forces and Surface Quality in Precision Milling
9. การรั่วไหลของโลหะหนักจากก้อนหล่อแข็งของเสียที่เตรียมโดยการกระตุ้นเถ้าแกลบดำด้วยด่าง

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. Compaction Curves of Fine-Grained Soils
2. Use of Ground Black Rice Husk Ash for Improving Resistance of Mortars to Sulfates Attacks
3. Modeling the Multi-Criteria Highway Corridor Selection with Uncertainties
4. การวางแผนงานบำรุงรักษาผิวทางโดยใช้แบบจำลองค่าใช้จ่ายต่ำสุดที่เหมาะสม
5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงกับมาตรการวางแผนจัดการน้ำ และการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งตะวัน
6. การออกแบบและสร้างเครื่องขัดผิวท่อนอ้อยชนิดขัดตามแนวเส้นรอบวงลำอ้อย
7. คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุซีเมนต์ที่แข็งตัวแล้ว ภายใต้การบ่มด้วยพลังงานไมโครเวฟ ร่วมกับระบบสายพานลำเลียงต่อเนื่อง
8. จีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่ทำจากเถ้าถ่านหินและเถ้าชีวมวล ตอนที่ 1 ผลกระทบของสัดส่วนผสมต่อกำลังอัด
9. จีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่ทำจากเถ้าถ่านหินและเถ้าชีวมวล ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. DURABILITY PROPERTIES OF CONCRETE WITH EXPANSIVE ADDITIVE
2. Dynamic response of ancient masonry structure due to seismic loads
3. Manufacturing Strategies Formulations Lessons Learned from the Surveys
4. Strength and Stiffness of Claystone Specimens Tested with Neoprene Capping
5. TIME PREDICTION MODEL FOR HIGHWAY CONSTRUCTION
6. การประยุกต์ใช้วิธีการ DMAIC สำหรับปรับปรุงกระบวนการผลิตสุขภัณฑ์เซรามิกส์
7. การศึกษาสมบัติเชิงกลจากกระบวนการรีดผิวละเอียด ด้วยวิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์
8. การสร้างระบบดักจับฝุ่นปูนต้นแบบเพื่อลดความสูญเสียและการปนเปื้อน
9. การหาความเร็วคลื่นเฉือนของชั้นดินกรุงเทพฯจากการวิเคราะห์คลื่นพื้นผิว
10. การอนุรักษ์พลังงานในหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์


<< <
2550 2551 2552 2553 2554 2555
> >>


Copyright © 2013. All rights reserved. Powered By EIT