หน้าหลัก
กองบรรณาธิการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
ขั้นตอนการส่งบทความ
สถานะบทความ
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 0857-7951
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2556 2557 2558 2559 2560 2561
> >>

ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การศึกษาการจัดเรียงเข็มพืดแบบ T-Shapeในชั้นทรายด้วยแบบจำลองทางกายภาพ
2. CREEP DEFORMATIONS OF SALT MINE PILLARS UNDER COMPRESSED-AIR ENERGY STORAGE OPERATION
3. การออกแบบและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคาร
4. EFFECT OF HOLE DRILLING PROCESSES ON SERVICE LIFE 2nd edit
5. การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องพิมพ์ 2 สีในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
6. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากกากแป้งมันสำปะหลัง


<< <
2556 2557 2558 2559 2560 2561
> >>


Copyright © 2013. All rights reserved. Powered By EIT